Vyšetrenia

Fyzikálne vyšetrenie

je to prehliadnutie pacienta a vyšetrenie s použitím jednoduchých mechanických pomôcok.

EKG - elektrokardiografické vyšetrenie

zhotovenie a vyhodnotenie záznamu elektrických prejavov činnosti srdca. Na ich zázname - elektrokardiograme - sa môže prejaviť nedokrvenie srdcového svalu rôzneho stupňa (až po infarkt myokardu, najvážnejší stupeň, pri uzatvorení dôležitej koronárnej tepny), poruchy srdcového rytmu a príznaky iných ochorení srdca.

Echokardiografické vyšetrenie

zobrazenie srdca v pohybe pomocou ultrazvuku. Umožňuje vyhodnotiť vzhľad srdca, jeho výkonnosť, vrodené a získané poškodenia. Echokardiografické vyšetrenie dokáže odhaliť mnohé choroby skôr, ako sa prejavia ich iné príznaky.

Holterov monitor EKG

pacient má na sebe miniatúrny snímač, ktorý mu počas 24 hodín sníma ekg. Používa sa na odhalenie občas sa vyskytujúcich porúch rytmu srdca alebo prechodnných príznakov nedokrvenia počas obvyklej dennej aktivity či spánku. Záznam sa nahrá do počítača, každý srdcový úder je špeciálnym softwerom analyzovaný, zhodnotený a štatisticky spracovaný. Pre zaujímavosť: ľudské srdce udrie za deň asi 100 000 krát. Špeciálny softvér umožňuje hodnotenie tzv. neskorých komorových potenciálov, čo je vysoko sofistikované spracovanie ekg krivky. Umožňuje to odhaľovať také poruchy srdcového rytmu, ktoré iným spôsobom nie sú zistiteľné.

Holterov monitor tlaku krvi

TK-Holter je podobné vyšetrenie, ako Holterov monitor EKG, len s tým rozdielom, že pacientovi sa 24 hodín meria tlak krvi a nahráva do snímača. Následne sa záznam počítačovo spracuje a zhodnotí. Umožňuje to lekárovi presne nastaviť liečbu vysokého tlaku vyšetrovanému pacientovi. Slúži na odhalenie neprimeraných výkyvov krvného tlaku, ktoré sa nedajú zistiť počas vyšetrenia v ambulancii.